Общи условия за ползване на електронните услуги, които предлага уеб сайта на ВиК Хасково

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящите общи условия уреждат отношенията между ВиК Хасково (наричано по-долу за краткост дружеството) и всяко лице (за краткост клиент), което ползва системата за електронните услуги, които предлага уеб сайта на ВиК Хасково (за краткост системата) и услугите, предоставяни чрез нея.

За всички неуредени в тези Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. При възникване на спорове страните полагат усилия за доброволното им уреждане по взаимно споразумение.

РЕГИСТРАЦИЯ

Регистрацията е безплатна. Клиентът се регистрира в системата, с което декларира, че желае да използва услугите предоставяни от дружеството.

Клиентът попълва заявка за регистрация, в която задължително попълва валидни e-mail и телефонен номер, абонатен номер, и избрана от него парола, с които ще се представя пред системата.

Изискваната по-горе регистрационна информация служи за идентификация на клиента в системата. При възникнал спор или нужда от възстановяване достъпа до системата, клиентът няма да може да докаже своята идентичност, ако въведените по-горе данни са неверни.

С регистрацията си в системата клиентът декларира, че се е запознал и приема общите условия на дружеството, че се задължава да спазва всички процедури и правила, представени му от дружеството. От момента на регистрацията се счита, че между страните съществува правно валиден договор, сключен в съответствие с изискванията на Общите условия. Изрична писмена форма за наличието на този договор не е необходима.

ПРОМЕНИ В КЛАУЗИТЕ НА ДОГОВОРА И ПРЕКРАТЯВАНЕ

Дружеството има право да променя настоящите Общи условия. Промяната влиза в сила след публикуването им в системата. При промяна дружеството се задължава на видно място да публикува съобщение, че има промяна на договора. В случай, че клиентът не инициира прекратяване на договора, се счита, че го приема заедно с внесените промени.

Клиентът по всяко време може да прекрати договора си с дружеството, като за целта писмено уведомява дружеството, че желае регистрацията му в системата да бъде деактивирана.

Операторът може да прекрати по всяко време договора си с клиента, като за целта му изпраща съобщение до телефона посочен в регистрацията.

СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

За целите на предоставяне услугите, предлагани от дружеството, се налага събирането на лични данни на клиента като телефон и електронна поща. Необходимостта от събиране на лична информация се налага и от факта, че при определени обстоятелства органите на държавните власти имат законово основание да изискват лична информация за идентификация.

При събирането на лични данни дружеството се задължава да ги съхранява и обработва при спазване на изискванията на Законодателството за защита на личните данни.

Дружеството ще използва предоставената от клиента лична информация с цел да разбере по-добре нуждите и желанията му, и така да подобри своите продукти и услуги; да се свърже с него (или друга трета страна от свое име), както и за да предостави на потребителя поискана от него конкретна информация – например при забравена парола за достъп.

СИГУРНОСТ

Клиентът трябва да пази своята парола от трети лица, а в случай, че има съмнения, че по един или друг начин неговата парола е станала достояние на трети лица, следва незабавно да смени паролата си в мястото в системата, указано за това.

Последни новини