История

Като начало на водоснабдяването може да се посочи 1891 г., когато проф. Стефан Бончев прави геоложки и хидроложки изследвания на Хасковски окръг. Тези проучвания той излага като дисертация, публикувана в годишниците на геоложката служба на Виена.

До 1903 г. градът се е водоснабдявал гравитачно от извора пред у-ще "Кирил и Методий" чрез водопровод от глинени тръби захранващ 8 чешми разположени в коритото на р. Хасковска и 1 каптаж в Акбунар подаващ вода на Пожарната команда.

През 1903 г. общината използва първия приток на бежанци и успява да измоли правителството за средства за водоснабдяването на бежанските квартали Тракийски и Македонски от каптажите в Акбунар. Това става с глинени тръби и 26 чешми разположени по бреговете на Акбунар.

През 1914 г. комисия, начело с геолога Георги Бончев, прави обстоен оглед на съществуващото водоснабдяване и предлага да се намалят загубите на вода като се подменят глинените тръби с железни. Още същата година тръбите се подменят.

След Първата световна война, усилията на общината се насочват към проучвания за модерно водоснабдяване. През 1924 г. и 1927 г. берлинската фирма "Давид Крове" прави проучване за гравитачно водоснабдяване от Минерални бани и сондажи в местността "Паша чаир".

През 1927 г. Хасковското окръжно водоснабдително бюро (ХОВБ) започва сондажни проучвания в очертанията на с. Узунджово. През 1928 -1930 г. геолога Петър Гочев прави проучвания в гр. Хасково. В 1930 г. инж. Жаблински от техническата служба на общината прави 13 сондажа на залата от гр. Хасково.

През 1931 г. Община Хасково се снабдява с ръчна сонда за средно дълбоки сондажи. Първият сондаж е в Градската градина с дълбочина 19,50 м. и пиезометрично ниво 26см над терена (самоизлив).

През 1932 г. инж. Турянски от техническата служба на общината прави 2 сондажа в участък "Запад" с едноседмични водочерпения.

През 1933 г. започва активна кореспонденция между кмета Иван Мишков, окръжния лекар и Стайко Стайков, началник на Хасковското окръжно водоснабдително бюро, от една страна и инж. Щерю Дамов, началник на Бюро водоснабдяване и канализация, при Министерството на обществените сгради, пътищата и благоустройството и инж. Коста Печатаров от Дирекция на народното здраве. Тази кореспонденция и експертните проучвания на място са подготвителните работи за модерното водоснабдяване на гр. Хасково.

През 1936 инж. Тунджаров прави работен проект и на 21.09.1936 г. се прави търг с тайна конкуренция на 30.09.1936 г. на извънредно заседание на общината се одобрява търга и се обявява за изпълнител пловдивския филиал на "Давид Грове" с технически ръководител арх. Я. Арнаудов.

На 03.02.1938 г. се прави привременно приемане на обекта, който съдържа водопроводна мрежа, резервоар ниска зона 900 м3 и главна помпена станция (791 хлв.).

Окончателното приемане на обекта е на 06.02.1939 г. на основание изтичането на едно годишния гаранционен срок.

Съвременното ВиК се основава през 1956 год. като управлявало само селата. Градските водоснабдявания се експлоатират от Комуналните стопанства.

През 1963 год. се създават окръжните предприятия ВиК, които обединяват селата и градовете.

Архитекти на водоснабдяването на гр. Хасково и окръга са инж. Широков, инж.Лафчев,
инж. Хилендаров и инж. Панушев.

Последни новини