Съобщение

Поради изтичане срока на действие на разрешително за водовземане от подземни води е необходимо издаване на ново.
Във връзка с чл. 4 ал.1 от наредбата за ОВОС, „ВиК” ЕООД гр. Хасково обявява инвестиционното си предложение за: „Водовземане от подземни води, чрез два съществуващи тръбни кладенци на ПС „Щъркелите” за водоснабдяване на с. Минерални бани и с. Татарево, община Минерални бани, област Хасково”
Двата тръбни кладенеца на ПС „Щъркелите” са с дълбочина 120.00 м. всеки. Необходимото годишно водно количество, за водоснабдяване на с. Минерални бани и с. Татарево е Q год = 189216 м3/годишно. Необходимият средносрочен дебит е Q ср.дн. = 6.00 л/с.
Водоизточниците са разположени в ПН с идентификатор 72103.95.381 по КККР на с. Татарево.
Географските координати на тръбните кладенци в системата на WGS-84 са:
ТК1  N  41°55'32.0" E 25°25'30.7"
TK2  N  41°55'33.4" E 25°25'31.9"

Последни новини