Съобщение

На основание Решение на КЕВР № БП-Ц-25 от 27.10.2022 г., за утвърждаване на цени без ДДС на водоснабдителните и канализационни услуги за 2022 г, считано от 01.11.2022 г. се прилагат следните цени на водоснабдителни и канализационни услуги:

 

Цени на ВиК услуги  без ДДС, в лв./куб.м

2022 г.

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите   

3,241

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води            

0,184

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води - битови и приравнените към тях потребители

0,540

Промишлени и други стопански потребители    

 

степен на замърсяване 1

0,697

степен на замърсяване 2

0,880

степен на замърсяване 3

1,225

 

 

Утвърдените цени са без ДДС.

Последни новини