Съобщение

В изпълнение на Предписание Изх.№130/15.08.2018 год. на РЗИ гр.Хасково относно установени отклонения в качеството на водата за питейно-битови цели по показател Естествен уран,

 „ВиК” ЕООД гр.Хасково предприе следните действия:

 

Уведомява населението на гр.Харманли, с. Бисер, с. Остър камък и с. Надежден да ограничи ползването на питейната вода  за питейни нужди и приготвяне на храна.

Последни новини