Информация относно последни данни за състоянието на водата в град Хасково

По искане на „ВиК“ ЕООД, гр. Хасково, Регионална здравна инспекция гр. Пловдив направи ново изследване на питейната вода в Хасково по радиологични показатели. В периода 10 април – 26 април 2018 г. са взети 11 проби от помпените станции „Северна зона“, „Узунджово II етап“ и „Източна зона“. Резултатите на пробите от помпени станции „Северна зона“ и „Източна зона“ показват, че показателят естествен уран е под максимално допустимата стойност от определената в Наредба № 9 за качеството на водата за питейно-битови цели. Отклонение има при пробите от помпена станция „Узунджово II етап“. При максимално допустима стойност от 0,03 мг/л според наредбата, установеното количество е 0,039 мг/л.

Заключението от 1 август за резултатите от пробите е публикувано на интернет страницата на Регионалната здравна инспекция.

Остава в сила наложената забрана за използване на питейната вода за пиене и приготвяне на храна. За населението в града са осигурени водоноски.

Продължава работата по проект „Допълнително аварийно водоснабдяване на гр. Хасково”, което се финансира по споразумение между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Община Хасково. След въвеждане в експлоатация на новоизградените съоръжения и предаването им на ВиК оператора с разрешение за ползване, водата от тях ще бъде смесена с тази от другите помпени станции от водоснабдителната система на град Хасково, което ще доведе до повишаване на качеството на водата и до отпадане на забраната за използването и за пиене и приготвяне на храна.

Последни новини