Моля попълнете формата за регистрация:

?
?
Условия за ползване
Полетата, означени с този знак, са задължителни.

Абонатен номер/Клиентски код и номер на фактура

Местоположение на изискваните за регистрация номера в касов бон

"Водоснабдяване и канализация" ЕООД
гр.Хасково ул"Сакар"2
ЕИК: 126004284
Каса "Хасково"
гр.Хасково ул"Сакар"2
ЗДДС NO.BG126004284
00001                    #01
УНП: DT509850-0142-0018755
#Клиент код: XXXXXXXXX             #
#ФАКТУРА                    #
#  ОРИГИНАЛ                  #
#                       #
#Фактура No XXXXXXXXXX             #
#Парт.No 0020876                #
#Овект:                    #
#Адрес: Хасково ул.XXX XXX           #
#No 111111 ет.222 ап.333            #
#Инкасатор: XXXXX XXXXXXXX-население      #
#Период: 04.12.2019 - 07.01.2020        #
#Старо: 1036 Ново: 1036 Слу1:  11       #
#Куб.|Цена |Цена |Цена |Сума| Общо|      #
#м. |вода |канал|преч.|общи|   |      #
# 11| 1.96| 0.11| 0.43|0.00|27.50|      #
#Данъчна основа:   27.50           #
#ДДС 20.00 % :   5.50           #
                   1 х 33,00
Вода и канал               33.00 Б
#                       #
#Дата на покупката 15.01.2020         #
#Дата на дан.събитие 30.01.2020        #
#Касиер: XXXX XXXXXXXXX            #
#                       #
#**********************************      #
#Клиент: XXXXXX XXXXXX XXXXXX         #
#ИН    :                  #
#ИН по ЗДДС:                  #
#Адрес: Хасково ул.XXX XXX           #
#No 111111 ет.222 ап.333            #
#МОЛ: XXXXXX XXXXXX XXXXXX           #
#Кодът на ВиК ЕООД за плащане         #
#от Банкомат е 50108              #
#Абонатен No XXXXX               #
#**********************************      #
------------------------------------------------
ОБЩО      33,00
В БРОЙ                   33,00
Б Л А Г О Д А Р И М  В И !
1 АРТИКУЛ
0701779 0140         30-01-2020 13:29:32
QR код
 ФИСКАЛЕН БОН
 DI977506              07259670
A6148C5FB8E875D218C579578245737A3CD290B3

Местоположение на изискваните за регистрация номера във фактура


ПОЛУЧАТЕЛ: XXXXX XXXXXXXX-ЕАД Кл.код: XXXXX ДОСТАВЧИК: Водоснабдяване и канализация ЕООД - гр.Хасково
ИН по ЗДДС: BGXXXXXXXXX ИН по ЗДДС: BG126004284
ИН: XXXXXXXXX ИН: 126004284
Гр./с.: София Гр./с.: Хасково
Адрес: ул.XXXXX XXXXX XXXXX No 111 ет.222 ап.333 Адрес: ул."Сакар" №2
МОЛ: XXXX XXXXX МОЛ: инж. Тодор Марков
Банка: ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
ОРИГИНАЛ BIC: BPBIBGSF
Сметка: BG05BPBI81701600851410

ФАКТУРА № 0000XXXXXXXX от 28.02.2020

Парт.No Обект/Адрес ПЕРИОД СТАРО НОВО СЛУЖ КУБ.М КУБ.М ДОСТ.
ВОДА
ОТВ.ОТП.
ВОДИ
ПРЕЧ. ОБЩA
ВОДA
Сума Общо
1313/328 XXXXXXXX XXXXXXXXXX - XXXXX XX XXXXXXX 06.01.2020-11.02.2020 22080 22222 0 142 142 1.96 0.11 0.86 0.00 416.06 416.06
  Хасково
1313/329 XXXXXXXX XXXXXXXXXX - XXXXX XX XXXXXXX 06.01.2020-11.02.2020 5249 5262 0 13 13 1.96 0.11 0.86 0.00 38.09 38.09
  Хасково
1313/384 - 06.01.2020-11.02.2020 33020 34735 0 1715 1715 0.00 0.11 0.43 0.00 926.10 926.10
  Хасково ул.XXXXXXXXXX No 111
1313/396 XXXXXXXX XXXXXXXXXX - XXXXX XX XXXXXXX 06.01.2020-11.02.2020 2341 3532 0 1191 1191 0.00 0.11 0.43 0.00 643.14 643.14
  Хасково
Място на сделката: Хасково Вид плащане: С платежно нареждане Всичко: 2023.39
20.00% ДДС: 404.68
Общо: 2428.07
Словом: две хиляди четиристотин двадесет и осем лв. и 07 ст.
 
Дата на дан.събитие: 28.02.2020 Краен срок за плащане до: 29.03.2020
Получил: XXXX XXXXXX Съставил: XXXXX XXXXXX Инкасатор: XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX пром.
       /_______________/
 
Шифър: ДД0001