Съобщение

Плануван ремонт

В изпълнение на Предписание с Изх.№131/15.08.2018 год. на РЗИ гр.Хасково относно установени отклонения в качеството на водата за питейно-битови цели по показател Естествен уран в община Маджарово, село Бориславци,

„ВиК” ЕООД гр.Хасково предприе следните действия:

1.Уведоми населението на село Бориславци, община Маджарово да ограничи ползването на питейната вода  за питейни нужди и приготвяне на храна.

2. От 17.08.2018 в часовете от 08:30 ч. – 16:30 ч. в центъра на с. Бориславци е осигурена водоноскa с изследвана вода.

3. Извършва се учестен мониторинг, съгласуван с РЗИ - Хасково на всички водовземните съоръжения, подаващи вода за питейно-битови цели за село Бориславци.

След излизане на резултатите от изследванията, населението на село Бориславци ще бъде уведомявано своевременно.