Съобщение

Плануван ремонт

В изпълнение на Предписание с Изх.№130/15.08.2018 год. на РЗИ гр.Хасково относно установени отклонения в качеството на водата за питейно-битови цели по показател Естествен уран в община Харманли,

„ВиК” ЕООД гр.Хасково предприе следните действия:

1.Уведоми населението на гр.Харманли, с. Бисер, с. Надежден и с. Остър да ограничи ползването на питейната вода  за питейни нужди и приготвяне на храна;

2. От 16.08.2018 година осигури водоноски с изследвана вода,  които са разпределени  в следните пунктове:

               - МБАЛ - гр.Харманли (в двора);

               - Дом за стари хора - гр. Харманли (в двора); 

               - ул. „Г.М. Димитров”, гр. Харманли – до „Екоресурс”;

               - ВиК – Харманли (в двора); Същата зарежда социален патронаж: Детска градина „Пролет”; стола на ЦРДМ в двора на гимназията и стола на МБАЛ – гр. Харманли.

Водоноските ще бъдат на посочените пунктове от 08:30 ч. – 16:30 ч.

За селата Бисер, Надежден и Остър камък е осигурена минерална вода.

3. Извършва се учестен мониторинг, съгласуван с РЗИ - Хасково на всички водовземни съоръжения, подаващи вода за питейно-битови цели  от ПС Харманли.

След излизане на резултатите от изследванията, населението на община Харманли ще бъде уведомявано своевременно.