УВЕДОМЛЕНИЕ

Плануван ремонт

С цел увеличаване дебита на водоизточници с най-ниско съдържание на манган в тересата на река Марица, се извърши почистването на шест броя кладенци  намиращи се в с. Преславец - ПС Симеоновград.

Кладенците се преоборудваха с нови помпени агрегати и ел.табла.

При извършване на ремонтно–възстановителните дейности и пускане на същите, има вероятност да бъде влошено качеството на подаваната вода.

 На 16.07.2015год. ВиК ЕООД гр.Хасково извършва основно почистване на черпателен водоем на ПС Симеоновград,  при което е възможно да бъде нарушено водоподаването.

Ръководството на ВиК ЕООД гр.Хасково предприема спешни и адекватни мерки за защита здравето на населението във връзка с извършване на горните дейности.