Съобщение

Информация

"ВиК" ЕООД гр.Хасково уведомява,че ще съгласува инвестиционните проекти за присъединяване на имотите към водоснабдителната система и водоснабдяване на нови сгради в тях,с изискване във всички водомерно-арматурни възли да се проектират водомери за дистанционно отчитане,включително и общия водомер.